حامد اسماعیلی

اضطراب کنکور

آموزش کنترل اضطراب کنکور

۱۵ دقیقه مطلب علمی راجع به استرس کنکور هدیه من به شما آیا با روش های کنترل استرس کنکور و مقابله با آن آشنا هستید؟ بدون شک موفقیت تحصیلی، کسب…

ادامه مطلب

کنکور از نگاه دیگر

با گوش دادن به این فایل صوتی برای همیشه با دید مثبت به کنکور نگاه خواهید کرد و اضطراب شما از بین میرود. کافی است واقع بینانه به کنکور نگاه…

ادامه مطلب