حامد اسماعیلی

برنامه

چگونه به برنامه پایبند باشیم!؟

مشکل خیلی از دانش آموزان این است که برنامه میریزند یا برنامه دارند اما به عملی کردن آن پایبند نیستند چگونه میتوان به برنامه پایبند بود؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ادامه مطلب