حامد اسماعیلی

تاثیر معدل در کنکور ۹۹

واقعیت های تاثیر امتحان نهایی در کنکور

سی درصد تاثیر مثبت. واقعیت قضیه چیست؟ آیا واقعا امتحان نهایی مهم است؟ کسی که معدلش ۲۰ بشود و کسی که معدلش ۱۵ بشود آیا این معدل ها در رتبه…

ادامه مطلب