حامد اسماعیلی

دروس عمومی

چیدمان دروس عمومی در کنور

چیدمان دروس عمومی در کنکور دانلود

ادامه مطلب

چگونه در دو هفته عمومی های پایه را ببندم تا در کنکور درصد بالایی را ثبت کنم؟!

چگونه در ۲ هفته عمومی های پایه را ببندم تا در کنکور درصد بالای ۸۰ را ثبت کنم! دو مدل برنامه ریزی برای مرور عمومی ها برای دو دسته از…

ادامه مطلب