حامد اسماعیلی

واقعیت امتحان نهایی

واقعیت های تاثیر امتحان نهایی در کنکور

سی درصد تاثیر مثبت. واقعیت قضیه چیست؟ آیا واقعا امتحان نهایی مهم است؟ کسی که معدلش ۲۰ بشود و کسی که معدلش ۱۵ بشود آیا این معدل ها در رتبه…

ادامه مطلب